مشخصات فایل بررسی شناسايي مولفه هاي رهبري تحول آفرين و رابطه آن با عملکرد سازماني| شناسه فایل 39009958

پایان نامه ارشد مدیریت ,پایان نامه مدیریت اموزشی ,دانلود پایان نامه ,پایان نامه عملکرد سازمانی ,پایان نامه رهبری تحول آفرین ,مدیریت تحول آفرین ,نقش رهبری تحول آفرین بر عملکرد ,تاثیر رهبری بر عملکرد کارکنان ,پرسشنامه عملکرد سازمانی باس ,پرسشن
با ما همراه باشید با موضوع بررسی شناسايي مولفه هاي رهبري تحول آفرين و رابطه آن با عملکرد سازماني

ادامه

مولفه­ هاي رهبري تحول آفرين و
رابطه آن با عملکرد سازماني در اداره­ کل آموزش و پرورش


چکيده:
هدف
از اين تحقيق شناسايي مولفه هاي رهبري تحول آفرين و رابطه آن با عملکرد
سازماني در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي مي باشد. براي انجام
تحقيقات ميداني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي معرفي
گرديدند. ابتدا جهت جمع آوري اطلاعات در زمينه مباني نظري، تدوين ادبيات
تحقيق و تعاريف عملياتي از مطالعه کتابخانه اي استفاده شد و براساس مطالعه
پيشينه تحقيقات موضوع، مدل «باس» در رهبري تحول آفرين به عنوان مدل بنيادي
تحقيق انتخاب شد. بر اساس اين مدل، رهبري تحول آفرين داراي چهار بعد مي
باشد که عبارتند از: نفوذ آرماني، انگيزش الهام بخش، ترغيب ذهني (تحريک
فرهيختگي) و ملاحظه فردي، .براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استاندارد
چند عاملي رهبري (MLQ) باس که در بيش از 200 نقطه جهان مورد استفاده واقع
شده است استفاده گرديد. براي محاسبه روايي پرسشنامه در اين تحقيق با گرد
آوري داده ها به تعداد 30 عدد پرسشنامه پخش و جمع آوري گرديد و با استفاده
از نرم افزار SPSS ضريب پايايي (آلفاي کرونباخ) براي پرسشنامه محاسبه گرديد
که اين مقدار برابر 92. شد. و براي متغير وابسته يعني عملکرد سازماني از
پرسشنامه عملکرد (گانون)، با ضريب آلفاي کرونباخ 82 . استفاده گرديد. بعد
از وارد کردن داده هاي جمع آوري شده و تجزيه وتحليل آنها محقق به اين نتيجه
رسيد که شيوه رهبري در اداره کل آموزش و پرورش مبتني بر الگوي رهبري تحول
آفرين مي باشد و اين رابطه با ضريب اطمينان 95% معنادار مي باشد. نتايج
تحقيق حاکي است که در اداره کل آموزش و پرورش بر اساس آزمون فريدمن که براي
رتبه بندي مؤلفه هاي رهبري تحول آفرين انجام گرفت ملاحظات فردي با ميانگين
رتبه 2.21 بالاترين رتبه و نفوذ آرماني با ميانگين رتبه 2.06 و ترغيب ذهني
با ميانگين رتبه 1.97و انگيزش الهام بخش با ميانگين رتبه 1.85 در رتبه هاي
بعدي قرار دارند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کليات تحقيق
1-1-مقدمه
1-2-بیان مساله
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق
1-4-اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
1-4-2- اهداف جزئی
1-5-فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی
1-5-2- فرضیه فرعی
1-6-متغير هاي پژوهش
1-7-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-تعریف رهبری
2-2-لزوم اشنایی با مدلهای رهبری
2-3-مدلهای رهبری
2-4-انواع سبکهای رهبری
2-5-سبک های رهبری کلاسیک
2-6-رهبری به سبک خوب قدیمی دراکر
2-7-رهبری اخلاقی
2-8-تئوریهای نوین رهبری
2-9-دیدگاه های موافق و مخالف رهبری کاریزماتیک
2-10-رهبری خدمتگذار
2-11-رهبری عملگرا
2-12-ویژگی های رهبران عملگرا
2-13-رهبری تحول گرا
2-14-دیدگاه های معاصر درباره رهبری
2-15-رابطه اعتماد و رهبری
2-15-1رهبری و چشم انداز
2-16-شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین
2-16-1-ویژگی های رهبران کاریزما (فرهمند)
2-17-بررسی نظریه های در مورد رهبری
2-17-1-نظریه دراکر
2-17-2-برنز
2-18-مبانی نظری رهبری تحول گرا
2-18-1عناصر رهبری تحول ساز
2-19-مسائل نوین در رهبری
2-20-عملکرد سازمانی
2-21-فلسفه ارزیابی عملکرد
2-22-مدیریت عملکرد
2-23بهسازي عملکرد
2-23-1شناسايي شکافهاي عملکرد
2-23-2تعيين علل نارسايي هاي عملکرد
2-24-تحقیقات در مورد رهبری تحول گرا
2-24-1-تحقیقات در مورد رهبری تحول گرا در داخل کشور
2-24-2-تحقیقات خارجی در مورد رهبری تحول آفرین
2-25-تحقیقات در مورد عملکرد سازمانی
2-25-1-تحقیقات در مورد عملکرد سازمانی در داخل کشور
2-26-استنتاج از مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده
2-27-ارائه مدل تحلیلی
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-روش تحقیق
3-2-جامعه آماری
3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-4-ابزار گردآوری داده ها
3-6-روایی و پایایی پرسشنامه
3-7-نحوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات
3-8-نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3-9-طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-سیمای پاسخ گویان
4-1-1-سن
4-1-2-تحصیلات
4-1-3-سمت
4-1-4-سابقه
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
5-2-نتیجه و تفسیر فرضیه اصلی
5-3-نتیجه گیری نهایی
5-4-محدوديت هاي تحقيق
5-5-پیشنهادهای کاربردی
5-6-پيشنهادهاي کاربردي براي پژوهشگران آينده
پیوست ها
پرسشنامه چند عاملي رهبري (MLQ) باس
پرسشنامه عملکرد سازمانی (گانون)
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین
فهرست جداول
فهرست اشکال و نمودارها

جزییات بیشتر


 • مشخصات فایل پاورپوینت بررسی عملکرد نیروگاه بادی

 • دانلود,رایگان,دانلود رایگان,خرید دانلود رایگان پاورپوینت بررسی عملکرد نیروگاه بادی,خرید دانلود رایگانپاورپوینت بررسی عملکرد نیروگاه بادی,خرید دانلود رایگان,دانلود رایگان پاورپوینت بررسی عملکرد نیروگاه بادی
 • مشخصات فایل تحقیق مديريت سازماني

 • مديريت سازماني, تحقیق مديريت سازماني, دانلود تحقیق در مورد مديريت سازماني, دانلود تحقیق مديريت سازماني, مقاله در موردمديريت سازماني, پاورپوینت مديريت سازماني, پروژهمديريت سازماني, تحقیق آماده در مورد مديريت سازماني, مقاله مديريت سازماني, پروژه آماده ,,, • مشخصات فایل پاورپوینت انگيزش (درس رفتار سازماني پيشرفته)

 • روانشناسی , علوم تربیتی , انگيزش , دانلود پاورپوینت انگيزش , پاورپوینت در مورد انگيزش , تحقیق انگيزش , پاورپوینت درباره انگيزش , پاورپوینت راجع به انگيزش , پاورپوینت آماده انگيزش , تحقیق در مورد انگيزش ,کودک , بالینی , اجتماعی , رشد , سازمانی , ppt ,,,,

 • مشخصات فایل پروپوزال تاثیر استراتژی منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران

 • پروپوزال ارزیابی عملکرد مدیران,پروپوزال استراتژی های منابع انسانی,شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران,روشهای ارزیابی عملکرد مدیران,مولفه های استراتژی های منابع انسانی,پروپوزال استراتژی های منابع انسانی در شرکت نفت و گاز,پروپوزال ارزیابی عملکرد مدیران شرکت نفت و گاز,مدلهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی


 • مشخصات فایل پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEA

 • پروپوزال ارزیابی عملکرد با DEA,ارزیابی عملکرد در بانک,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها,شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک,پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک با DEA,ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها,پروپوزال ارزیابی عملکرد, • مشخصات فایل پاورپوینت مديريت رفتار سازماني پيشرفته

 • مديريت رفتار سازماني پيشرفته,مديريت رفتار سازماني پيشرفته نویسنده پرهیزگار و باقری,مديريت رفتار سازماني پيشرفته pdf,مديريت رفتار سازماني پيشرفته استیفن رابینز,تحقیق مديريت رفتار سازماني پيشرفته,پاورپوینت مديريت رفتار سازماني پيشرفته

 • مشخصات فایل پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن,پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن,پرسشنامه ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc),پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی,پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با BSC,پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکت با BSC,پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان,پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمانی,پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکت