مشخصات فایل بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی| شناسه فایل 39009956

پایان نامه ارشد مدیریت ,پایان نامه مدیریت اموزشی ,دانلود پایان نامه پایان نامه بهره وری ,پایان نامه بهره وری نیروی انسانی ,نقش مدیریت بر بهره وری نیروی انسانی ,پایان نامه تاثیر سبک مدیریت,پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی ,پرسشنامه سبک مدیریت پای
با ما همراه باشید با موضوع بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی

ادامه

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان در شرکت آلومینای ایران

چکیده:
این
تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در
شرکت آلومینای ایران انجام پذیرفته است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع
همبستگی می باشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات نیز دو پرسشنامه می باشد.
جامعه مورد مطالعه که تعداد آنان 1910 نفر می باشد شامل کلیه کارکنان شرکت
آلومینای ایران می باشد و نمونه آماری به صورت تصادفی وبا توجه به نامشخص
بودن شاخصهای پراکندگی جامعه، با استفاده از جدول مورگان 40 نفر از مدیران
نمونه سنجش بهره وری و 320 نفر نمونه جهت سنجش سبکهای مدیریت انتخاب شده
اند . با انجام آزمونهای همبستگی و آزمون تحلیل واریانس فرضیه اصلی در سطح
اطمینان 99% مورد تائید قرار گرفت ومشخص شد بين سبكهاي مديريت با بهره وري
نيروي انساني رابطه معنا داري وجود دارد و در فرضیات فرعی نیز1-بین سبك
مدیریت وظیفه مدار و بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و2-
بین سبک وظیفه مدار و بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و3-
بین سبک وظیفه و رابطه مداری ضعیف با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا
داری وجود دارد و4- بین سبک وظیفه و رابطه مداری قوی با بهره وری نیروی
انسانی رابطه معنا داری وجود دارد. و مشخص شد بین جنسیت،سن،مدرک تحصیلی و
تاهل و سابقه خدمت با میزان بهره وری كاركنان رابطه معنا داری وجود
ندارد.با توجه به نتایج به دست آمده به کارگیری سبک وظیفه مدار و توجه صرف
به انجام صحیح کارها توسط مدیران و مشارکت ندادن کارکنان ممکن است از
مهمترین علل پايين بودن بهره وری نیروی انسانی باشد و با استفاده از سبک
وظیفه و رابطه مدار قوی در سازمان ایجاد روحیه و خلاقیت و مشارکت مي كند و
مدیران باید در کنار توجه به انجام درست کارها با روابط حسنه سطح بهره وری
را افزایش دهند.بطور کلی در مقایسه میانگین بهره وری 4 سبک مدیریتی مشخص می
شود کارکنانی که با سبک وظیفه مدار و رابطه مدار قوی هدایت می شوند از
لحاظ بهره وری در سطح بالاتری قرار می گیرند.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول:کلیات تحقیق
-1-1 بیان مسأله
2-1- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق
1-3- بیان اهداف تحقیق
1-4- فرضیات تحقیق
1-5- متغیرهای تحقیق
1-6- تعاریف نظری متغیرها
1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- تعریف مدیریت
2-2- مدیریت و روش های رهبری
2-2-1- مدیریت خودکامه
2-2-2- مدیریت مهارگسیخته
2-2-3- مدیریت دموکراتیک
2-2-4- مدیریت مشارکتی
2-3-اهداف مدیریت
2-4- وظایف مدیریت
2-4-1- برنامه ریزی
2-4-2- سازماندهی
2-4-3- رهبری
2-4-4- کنترل
2-5- نظریات نئوکلاسیک ها و کلاسیک ها و دوره نوین در رابطه با سیک مدیریت
2-5-1- نظریات نئوکلاسیک ها در مورد سبک مدیریت
2-5-2- نظریات کلاسیک ها در مورد سبک مدیریت
2-5-3- نظریات دوره نوین در مورد سبک مدیریت
2-6- مدل سه بعدی اثربخشی ردین
2-7- سبک های 8 گانه مدیریت
2-7-1-سبک های وظیفه مداری
2-7-1-1- مدیر خودکامه
2-7-1-2- مدیر مستبد خیرخواه
2-7-2- سبک های رابطه مداری
2-7-2-1- مدیر مطیع یا موعظه گر
2-7-2-2-مدیر رشد دهنده
2-7-3-سبک های وظیفه مداری و رابطه مداری قوی
2-7-3-1- مدیریت سازشکار
2-7-3-2- مدیریت مجری
2-7-4-سبک های وظیفه مداری و رابطه مداری ضعیف
2-7-4-1- مدیرگریز یا سزاوار
2-7-4-2- مدیر مقرراتی یا دیوان سالاری
2-8- تعریف بهره وری
2-9- تاریخچه بهره وری
2-10- اهمیت بهره وری
2-11- بهره وری نیروی انسانی
2-12- نظریه مدل
2-12-1-توانایی
2-12-2- وضوح
2-12-3-کمک
2-12-4- انگیزه
2-12-5- ارزیابی
2-12-6- اعتبار
2-12-7- محیط
2-13- عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
2-14- عوامل موثر در کاهش بهره وری
2-15- شرایط لازم برای بهبودی بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها
2-15-1- ارتباط
2-15-2- تعهد
2-15-3- تداوم
2-16- تحقیقات انجام شده در رابطه با سبک های مدیریت در داخل کشور
2-17- تحقیقات انجام شده در رابطه با سبک های مدیریت در خارج از کشور
2-18- تحقیقات انجام شده در رابطه با بهره وری نیروی انسانی در داخل کشور
2-19- تحقیقات انجام شده در رابطه با بهره وری نیروی انسانی در خارج از کشور
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1-روش و نوع تحقیق
3-2- جامعه آماری
3-3- نمونه آماری
3-4- ابزار اندازه گیری
3-5- روایی و پایایی در اندازه گیری
3-5-1- روایی پرسشنامه
3-5-2- اعتباردرونی پرسشنامه
3-5-3-اعتبار بیرونی پرسشنامه
3-6-روشهای تجزیه و تحلیل آماری داده ها
فصل چهارم
4-1-آمارهاي توصيفي
4-1-1-توصيف فراواني متغيرهاي جانبي كاركنان
4-1-1-1-بررسي حجم نمونه كاركنان از لحاظ جنسيت
4-1-1-2- بررسي حجم نمونه كاركنان از لحاظ سن
4-1-1-3- بررسي حجم نمونه كاركنان از لحاظ تاهل
4-1-1-4- بررسي حجم نمونه كاركنان از لحاظ مدرك تحصيلي
4-1-1-5- بررسي حجم نمونه كاركنان از لحاظ سابقه خدمت
4-1-2-توصيف فراواني متغييرهاي جانبي مديران
4-1-2-1- بررسي حجم نمونه مديران از لحاظ جنسيت
4-1-2-2- بررسي حجم نمونه مديران از لحاظ سن
4-1-2-3- بررسي حجم نمونه مديران از لحاظ تاهل
4-1-2-4- بررسي حجم نمونه مديران از لحاظ مدرك تحصيلي
4-1-2-5- بررسي حجم نمونه مديران از لحاظ سابقه خدمت
4-1-3-توصيف فراواني متغيرهاي مستقل و وابسته
4-1-3-1-جدول توزيع فراواني سبك مديريت
4-1-3-2-بهره وري نيروي انساني
4-2-يافته هاي استنباطي
4-2-1- فرضيه اصلي پژوهش
4-2-2-فرضيه هاي فرعي پژوهش
4-2-3-سایر یافته های پژوهش
فصل پنجم
5-1- نتیجه گیری
5-2- محدودیت های پژوهش
5-3- پیشنهادات
5-4- راهکارها برای تحقیقات آینده
پيوست ها
پرسشنامه بهره وري نيروي انساني
پرسشنامه سبك هاي مديريت
برآورد اعتبار درونی آزمون (ضریب آلفا)
منابع فارسي
منابع لاتين
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست اشکال

جزییات بیشتر
  • مشخصات فایل پاورپوینت کتاب آناتومی انسانی تالیف دکتر علی اصغر رواسی

  • دانلود پاورپوینت کتاب آناتومی انسانی تالیف دکتر علی اصغر رواسی,پاورپوینت کتاب آناتومی انسانی دکتر رواسی,پاورپوینت کل کتاب آناتومی انسانی تالیف علی اصغر رواسی,پاورپوینت کتاب آناتومی انسانی علی اصغر رواسی,پاورپوینت کل کتاب آناتومی انسانی تالیف رواسی,پاورپوینت کل کتاب آناتومی انسانی تالیف علی اصغر رواسی,پاورپوینت کل کتاب آناتومی انسانی


  • مشخصات فایل تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  • مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی,مبانی مدیریت منابع انسانی,مبانی نظری مدیریت منابه انسانی,تحقیق مبانی نظری مدیریت منابع انسانی,پایان نامه منابع انسانی,پایان نامه مبانی نظری مدیریت منابع انسانی,پایان نامه مدیریت مناب


  • مشخصات فایل پرسشنامه اثربخشی نقش مدیریت بر نیروی انسانی سازمان و برنامه های آن

  • پرسشنامه اثربخشی,پرسشنامه اثربخشی سازمانی,پرسشنامه استاندارد اثربخشی,پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی,پرسشنامه اثربخشی برنامه های آموزشی,پرسشنامه بررسی اثربخشی,پرسشنامه اثربخشی سیستم,نمونه پرسشنامه اثربخشی,پرسشنامه ی اثربخشی,پرسشنامه اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیما,پرسشنامه اثربخشی الگوی مدیریت رسانه و برنامه های صدا و سیما


  • مشخصات فایل پروپوزال رشته مدیریت منابع انسانی

  • دانلود پروپوزال رشته مدیریت منابع انسانی, پروپوزال آماده مدیریت منابع انسانی, دانلود پروپوزال آماده مدیریت منابع انسانی, نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی, پاورپوینت پروپوزال مدیریت منابع انسانی, پروپوزال مدیریت منابع انسانی, را,,,